Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Ogłoszenia ofert pracy z ZUS

Ogłoszenie oferty pracy

 

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy
1) wynikające z przepisów prawa:
. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
. posiadanie polskiego obywatelstwa,
. korzystanie z pełni praw publicznych,
. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
. posiadanie kompetencji kierowniczych,
. posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym co najmniej
3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
. posiadanie wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości ZUS.
2) pozostałe wymagania niezbędne:
. znajomość systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce,
. wiedza z zakresu zarządzania finansami, w szczególności znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
. umiejętność planowania strategicznego,
. umiejętność organizacji pracy,
. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. umiejętność rozpoznania sytuacji, oceny ryzyka i podjęcia działań, w złożonych lub obarczonych ryzykiem okolicznościach,
. umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, skutecznej komunikacji i argumentowania, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, analizy i syntezy informacji, dobrej organizacji pracy własnej, wystąpień publicznych, kreatywność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
. kierowanie pracami Zarządu ZUS,
. koordynowanie współpracy ZUS z urzędami administracji rządowej, w tym
w szczególności z Komisją Nadzoru Finansowego, a także innymi organami rentowymi,
. tworzenie, przekształcanie i znoszenie terenowych jednostek organizacyjnych oraz określanie ich siedziby, właściwości terytorialnej i rzeczowej,
. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych ZUS, ich zastępców oraz głównych księgowych,
. zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim do celów ubezpieczeń społecznych,
. przyznawanie świadczeń w drodze wyjątku,
. spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
. zatwierdzanie projektów dotyczących administrowania środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD).

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
. życiorys,
. list motywacyjny,
. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
. kopia dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
. oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
Inne dokumenty i oświadczenia:
. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ``tajne`` lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
. kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty należy złożyć lub przesyłać w terminie do:
dnia 21 września 2009 r. (decyduje data wpływu).

 

Termin, do którego należy składać dokumenty

21 września 2009 r.

Miejsce składania dokumentów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
w Kancelarii Ogólnej MPiPS w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/ZUS-1/09

 

Dodatkowe informacje

Inne informacje:
Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Nabór zostanie przeprowadzony w dniu 23 września 2009 r. o godz. 10:00 w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-17-38
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacje o metodach i technikach naboru
. weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
. test kompetencji kierowniczych,
. sprawdzian wiedzy merytorycznej,
. rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagana klauzula

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.)"